News »

13.02.2022 wezleasing.pl - rekord sprzedaży leadów dla GETIN LEASING za 2021! 13-Mar-25

13.02.2022 wezleasing.pl - rekord sprzedaży leadów dla GETIN LEASING za 2021!

Gazela Biznesu - największa platforma leasingowa w Polsce skupiająca najlepsze oferty leasingowe w 1 miejscu. Dostawcy usług i towarów to m.in. Krotoski-Cichy, VB-Leasing, Masterlease, GETH

2017 - rok IOS i Android - zamów i powiel swój sukces w przestrzeni mobilnej 17-Feb-12

2017 - rok IOS i Android - zamów i powiel swój sukces w przestrzeni mobilnej

Wykorzystanie potencjału aplikacji mobilnych będzie miało znamienne znaczenie w latach 2017 - 2025!

2016 - update portalu PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli 12-Nov-09

2016 - update portalu PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli

Nowy serwis zarządzany przez CMS dla firmy PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli - www.wypozyczalniamotocykli.com

Pierwsze wdrożenie systemu wideokonferencji i szkoleń EVOCOM 12-Nov-09

Pierwsze wdrożenie systemu wideokonferencji i szkoleń EVOCOM

Szkolenia, wideokonferencje i prezentacje online to funkcjonalność, która znalazła się w obszarze potrzeb biznesowych Fundacji Warto Wiedzieć - STRONA PROJEKTU: szkolenia.wartowiedziec.edu.pl

20.11.2011 Good Luck Club - serwis firmowy 13-Jan-30

20.11.2011 Good Luck Club - serwis firmowy

Prezentacja klubu, oferty, grafik zajęć, opisy i zdjęcia trenerów, profil członka GLC, wewnętrzny katalog firm, blogi tematyczne instruktorów GLC

20.07.2014 | "DOTACJE NA INNOWACJE" - sukces www.rachunkowe.pl 12-Nov-08

20.07.2014 | "DOTACJE NA INNOWACJE" - sukces www.rachunkowe.pl

Realizowany w Warszawie projekt dla biura rachunkowego obsługującego ponad 500 Klientów na terenie województwa mazowieckiego, projekt realizowany we współpracy z UE w ramach programu "INNOWACYJNA GOSPODARKA"

Jak będą finansowane projekty informatyczne w perspektywie budżetowej 2014-2020? 
Firma EVOMEDIA oferuje doradztwo w zakresie nadzoru na realizacją projektów informatycznych, a także audytu informatycznego dla firm i instytucji ubiegających się o dotacje z funduszy UE. Oferujemy usługi:
 
Opracowywanie projektów polegające na:
diagnozowaniu celów strategicznych przedsiębiorstwa pod kątem kryteriów programów pomocowych,
przygotowaniu wstępnego projektu.
 
Wybór odpowiedniego programu pomocowego:
wybór formuły składania aplikacji,
wybór sposobu finansowania projektu,
weryfikacja założeń projektu, składanego do wybranego programu pomocowego.
 
Przygotowanie wniosku aplikacyjnego:
kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
weryfikacja aplikacji pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych wybranego programu pomocowego,
nadzór nad procedurami składania wniosku.
 
Nadzór nad realizacją projektu:
nadzór nad zgodnością między przyjętymi założeniami a kryteriami programu,
monitoring kosztów dotyczących poszczególnych etapów realizacji programu.
Posiadamy odpowiednie kompetencje i doświadczenie dotyczące realizacji projektów w zakresie technologii informatycznych.
 
Cele 2014-2020
Założenia wykorzystania środków pomocowych w technologiach informatycznych zakładają Budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Priorytet ten zakłada wspieranie rozwoju aplikacji informatycznych na potrzeby przedsiębiorców w celu podniesienia innowacyjności polskiej gospodarki. Beneficjentami programu mogą być:
-> jednostki administracji rządowej,
-> jednostki samorządu terytorialnego,
-> konsorcja jednostek administracji publicznej i jednostek naukowych,
-> przedsiębiorstwa.
Dofinansowaniu w perspektywie budżetowej 2014-2020 będą podlegać projekty na rzecz przedsiębiorców - elektroniczny biznes, a także projekty na rzecz obywateli i administracji publicznej. Obejmować będą:
-> budowę innowacyjnych elektronicznych platform usług publicznych dla obywateli i przedsiebiorstw, w tym na styku nauki z biznesem
-> przebudowę i wdrażanie rejestrów państwowych,
-> rozwój systemów informacji publicznej,
-> e-usługi w sektorze B2B, pozwalające na usprawnienie współpracy w istniejących zależnościach biznesowych
-> usługi i aplikacje dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel elektroniczny, edukacja),
-> działania mające na celu poprawę dostępu do technologii informacyjnych dla małych i średnich firm.
-> usługi i aplikacje dla obywateli (e-administracja, e-zdrowie, e-kształcenie, e-integracja),
-> technologie informacyjne i telekomunikacyjne.
 
Na lata 2014-2020 Polsce przyznano rekordowy budżet 82,5 mld euro. Głównymi beneficjentami tych pieniędzy, podobnie jak w mijającej perspektywie 2007-2013, będą przedsiębiorcy z sektora MSP - są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale także „kreatorami”  innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa -  tj. blisko 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce -  mogą zatem liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na najbliższe lata.

Najważniejsze obszary wsparcia przedsiębiorstw w nowej perspektywie, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym w zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Dla wsparcia kondycji przedsiębiorczości szczególnie istotne będą środki unijne inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności  małych i średnich przedsiębiorstw.  Na poziomie krajowym fundusze trafią na te cele w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Na regionalnym – w programach regionalnych oraz systemie instrumentów zwrotnych jak fundusze pożyczkowe czy preferencyjne  na wsparcie innowacyjności.  

MSP głównym odbiorcą środków UE
Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorców - podobnie jak w dotychczasowej perspektywie - pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):
- krajowych – w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; 
- regionalnych- w ramach  Regionalnych Programów Operacyjnych;
- Programu Polska Wschodnia - skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Szczególne znaczenie dla wsparcia wdrożenia inwestycji związanych z zakupem nowych technologii ITC w nowej perspektywie finansowej będą miały Regionalne Programy Operacyjne. W ramach tych programów wzmocnieniu ulegnie wsparcie regionów, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków (obecnie jest to jedna czwarta alokacji dla Polski). 

W poprzedniej perspektywie szczególnym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyło się „Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania biznesu elektronicznego typu B2B” w ramach krajowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Korzystający z niego przedsiębiorcy finansowali projekty informatyczne związane z integracją z partnerami biznesowymi  poprzez platformy wymiany danych takich jak Pulpit Kontrahenta w ramach EVOMEDIA ERP XL. W obecnej perspektywie wdrożenie tego rodzaju rozwiązań możliwe będzie tylko w ramach działań Regionalnych Programów Operacyjnych.

Nie będzie zatem naturalnego „następcy” tego działania w ramach Programów krajowych, które w nowej perspektywie przewidują wsparcie MSP wyłącznie w kontekście rozwiązań związanych ze współpracą z jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

Na poziomie regionalnym planowane jest natomiast wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MSP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informatycznych i komunikacyjnych, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych.

W ramach nowych programów regionalnych firmy zainteresowane technologiami sfinansują np.:
- zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowej e-usługi;
- rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami;
- wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP.

Na realizację 15 regionalnych programów przeznaczono ok. 60 proc. funduszy strukturalnych.

Dotacje na badania i rozwój
Dziś firmy nie inwestują w badania i rozwój, bo to się im po prostu nie opłaca – to jeden z wniosków płynący z poprzedniej perspektywy finansowej – regulacje  jakie wejdą w życie dzięki nowej perspektywie mają to zmienić.

W porównaniu z poprzednią perspektywą Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 mają przyczynić się do zmiany proporcji nakładów na badania i rozwój. Jednym z zadań środków unijnych będzie pobudzenie firm do inwestowania własnych zasobów, szczególnie w nowoczesne technologie. 

Przedsiębiorców w sferze rozwoju innowacji wspierać będzie program krajowy – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpi swojego poprzednika: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Nie będzie to jednak zastępstwo dosłowne – programy różnią się bowiem zasadniczo w obszarze głównych celów. W ramach POIR cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji w badania, innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez wdrażane technologie, na które przewidziano prawie 16 mld euro. 

Firmy z sektora MSP mogą liczyć na wsparcie z POIR w tworzeniu indywidualnych projektów badawczo-rozwojowych, inicjowanych zarówno przez same firmy jak i jednostki naukowe oraz wdrażaniu wyników prac badawczych w działalności komercyjnej. Ścieżka realizacji typowych projektów może zatem wieść od innowacyjnego pomysłu, którym zaszczepić mogą się wzajemnie firma jak i Centrum B+R, poprzez opracowanie technologii szytej na miarę potrzeb innowacyjnego przedsiębiorstwa a następnie wprowadzenie rozwiązania na rynek. 

W tego rodzaju współpracy przedsiębiorstwa mogą także korzystać z pomocy, wiedzy i kontaktów innych przedsiębiorstw. Ciekawym pomysłem na tego rodzaju współpracę może być np. kooperacja firm produkcyjnych, chcących wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji nowego  produktu bezpośrednio z jednostkami B+R, uczelniami lub producentami technologii IT jak EVOMEDIA S.A., współpracującymi z jednostkami naukowymi.  Firmy mogą wówczas zrealizować kompleksowy projekt wdrożenia prototypowej linii produkcyjnej wraz z zakupem technologii informatycznej do sprawnego zarządzania procesem produkcji nowego produktu. Tego rodzaju możliwość daje m.in. Oś Priorytetowa III Wsparcie rozwoju otwartych innowacji - współpraca firm dużych i MSP na rzecz dzielenia się wiedzą i realizacji wspólnych innowacyjnych projektów. Dla osiągnięcia tego celu szczególnie istotna jest więc ścisła współpraca sfery biznesu i nauki – inspirowaniu wspólnych działań będzie też służyć  wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, klastry czy centra transferu technologii.  

Środki zwrotne - nowe instrumenty wsparcia firm
Poza wsparciem dotacyjnym dla MSP, od 2015 roku zwiększy się znacząco rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla firm. Będzie to szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Wykorzystane zostaną przy tym doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku, z pomocą pośredników finansowych – tj. banków komercyjnych - BGK udostępni przedsiębiorcom  ponad 1,66 mld zł.

Dla firm biorących kredyt na projekty inwestycyjne, Bank Gospodarstwa Krajowego oferować będzie również poręczenia i gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami kredytującymi. Planowane jest także dalsze kontynuowanie kredytu technologicznego, który sprawdził się w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013  oraz ulgi technologicznej na nabycie nowych technologii.

Jeśli chodzi o to ostatnie rozwiązanie to Ministerstwo Gospodarki szykuje rewolucję. Od 2014 r. pojawiła się nowa ulga podatkowa na innowacje, która zastąpi obecną ulgę na nabycie nowych technologii - np. technologii ITC.

Nowa ulga, która ma zwiększyć innowacyjność polskich firm, pozwalałaby na odpisanie od podatku 26 proc. wydatków poniesionych przez przedsiębiorców na badania i rozwój - tj. miałaby polegać na odliczaniu od podatku należnego 126 proc. kosztów kwalifikowanych (100 proc. kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów + 26 proc. tych kosztów odliczanych od podatku należnego). 

Ulga na innowacje dawałaby możliwość, aby niewykorzystana w danym roku podatkowym ulga, mogła być wykorzystana w kolejnych latach, co ze względu na dużą niepewność finansową związaną z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych może być rozwiązaniem szczególnie korzystnym.

Czy sektor MSP zyska na zmianach?
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie przyczynią się do zmiany proporcji finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ze środków publicznych.
W porównaniu z poprzednią perspektywą przedsiębiorcy spodziewać się mogą obniżenia maksymalnego poziomu dofinansowania - do 50 proc. wartości inwestycji. Jednocześnie podatek VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji.

Zdecydowanie wzrośnie również rola projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracy MSP z Instytucjami Otoczenia Biznesu , jednostkami naukowymi, producentami nowoczesnych technologii, dla lepszej wymiany know-how i tworzenia rozwiązań innowacyjnych dla biznesu.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystną tendencją finansowania inwestycji może się okazać obniżenie poziomu dofinansowania projektów dotacyjnych - firmy będą  angażowały więcej kapitału prywatnego, przez co projekty dotowane będą bardziej przemyślane, a ilość składanych wniosków mniejsza. Z kolei większa rola pozadotacyjnych instrumentów zwrotnych umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek. 

Nowa perspektywa finansowa przyniesie zatem znaczące możliwości rozwoju gospodarki w oparciu o innowacje i technologie wdrażane przez firmy z sektora MSP,  finansowane zarówno przez środki unijne jak i – stanowiące dla nich alternatywę – kredyty i pożyczki.  Nie należy się jednak obawiać, iż po 2013 roku miejsce dofinansowania działalności firm z dotacji w całości zajmą kredyty i pożyczki.  Co prawda, oprocentowanie pożyczek znacząco się obniży, tak by cel większego zaangażowania kapitału prywatnego w inwestycje został osiągnięty, jednak dotacje w dalszym ciągu powinny stymulować rozwój przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności  między poszczególnymi branżami polskiej gospodarki.

Artykuł jest fragmentem książki "Zakładam własną firmę. Na jaką działalność są pieniądze z UE od 2014 roku".
MP | 2015